Powięź szyi

 

Powięź szyi (fascia cervicalis) jest złożona z blaszek, które oddzielają mięśnie, duże naczynia i nerwy. Poza tym między blaszkami powięziowymi poruszają się kość: gnykowa i krtań podczas mowy, połykania i kaszlu. Powięź szyi ma trzy blaszki:

 

- blaszka powierzchowna rozciąga się od żuchwy do mostka i obojczyka i dochodzi do okolicy barku, a ku tyłowi przechodzi w powięź karku, ţ blaszka przedtchawicza jest mocna, rozciąga się od kości gnykowej do obojczyka i mostka, i obejmuje mięśnie podgnykowe,

- blaszka przedkręgowa pokrywa mięśnie głębokie szyi i ciągnie się od podstawy czaszki do górnych kręgów piersiowych.

 

Trójkąty szyi

 

Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy dzieli szyję na okolicę przednią i parzystą okolicę boczną szyi, którą od tyłu, czyli karku, oddziela brzeg mięśnia czworobocznego. W okolicy przedniej szyi, w trójkącie przednim szyi wyróżniamy:

Trójkąt podżuchwowy (trigonrinr submandibulare) położony w czę- ścl górnej między brzuścami m. dwubrzuścowego i żuchwą. Trójkąt ten za- wiera śliniankę podżuchwową, węzły chłonne, naczynia i nerwy. ţ Trójkąt tętnicy szyjnej (trigonum caroticum) jest ograniczony brze- giem przednim m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego, brzuścem górnym m. łopatkowo-gnykowego i brzuścem tylnym m. dwubrzuścowego. Trój- kąt zawiera tętnicę szyjną wspólną, (która dzieli się na tętnicę szyjną wew- nętrzną i zewnętrzną oraz żyłę szyjną wewnętrznţ i nerwy. Trójkąt boczny szyi zawiera dwa dalsze trójkąty:

Trójkąt łopatkowo-obojczykowy (trigonum omoclaviculare)

jest dnem dołu nadobojczykowego większego. Jest on ograniczony przez obojczyk, dolny brzusiec m.łopatkowo-gnykowego oraz tylny brzeg m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego. W trójkącie tym znajdują się naczynia podobojczykowe i splot ramienny.

Trójkąt łopatkowo-czworoboczny (trigonumomotrapezoideum) wyznaczają: m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy, m. czworoboczny i ło- patkowo-gnykowy. Trójkąt zawiera część nerwów splotu szyjnego i gałąź zewnętrzną n. dodatkowego.

 

 

MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ

 

Mięśnie kIatki piersiowej (musculi thoracis) stanowią pochodną mięśniówki brzusznej tułowia i są unerwione przez gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych (rami ventrales nn. spinalium). Dzielą się na trzy grupy:

 

Mięśnie powierzchowne kończące się w obrębie kośćca kończyny górnej, ţ mięśnie głębokie będące właściwą mięśniówką ścian klatki piersiowej, tę przeponę, która jest nieparzystym mięśniem oddzielającym jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej.

 

Powierzchowne mięśnie klatki piersiowej

 

W skład powierzchownych mięśni klatki piersiowej wchodzą:

 

- mięsień piersiowy większy,

- mięsień piersiowy mniejszy,

- mięsień podobojczykowy,

- mięsień zębaty przedni.

 

Mięsień piersiowy większy (m. pectoralis major) kształtem zbliżony do trójkąta jest najbardziej powierzchownym mięśniem klatki piersiowej. Podstawajegojest zwrócona do mostka, wierzchołek do dołu pachowego. Przyczep początkowy tego mięśnia dzieli się na trzy części: obojczykową, mostkowo-żebrową i brzuszną.

 

Część obojczykowa (pars clavicrilaris) przymocowuje się do końca most-kowego obojczyka, część mostkowo-żebrowa (pars sternocostalis) - na po-wierzchni przedniej mostka i chrząstek żeber prawdziwych, część brzuszna (pars abdominalis) odchodzi od przedniej blaszki pochewki mięśnia pros-tego brzucha.

 

Przyczep końcowy całego mięśnia znajduje się na grzebieniu guzka więk-szego kości ramiennej. Włókna części obojczykowej przebiegają w bok i ku dołowi, i kończą się w dolnym odcinku grzebienia guzka większego. Część mostkowo-żebrowa przebiega najbardziej zbieżnie w kierunku kości ra-miennej i swym przyczepem końcowym rozkłada się wzdłuż grzebienia guzka większego w ten sposób, że pęczki włókien rozpoczynające się najwyżej kończą się u dołu i przeciwnie, włókna mięśniowe odchodzące od dolnej części mostka i chrząstek żebrowych zachodzą najwyżej w swym przyczepie końcowym. Ścięgno końcowe mięśnia piersiowego większego skła-da się zatem z dwóch warstw: grubszej - przedniej, utworzonej przez włókna całej części obojczykowej i górnych pęczków części mostkowo-żebrowej oraz cieńszej części tylnej, którą stanowią włókna odchodzące od dolnego odcinka części mostkowo-żebrowej i całej ezęści brzusznej. W następstwie takiego rozmieszczenia pęczków mięśniowych wytwarza się w obrębie ścięgna koń-cowego rodzaj "kieszonki" otwartej ku górze, którą wypełnia tkanka łączna i tłuszczowa. Czynność. Równoczesny skurcz wszystkich trzech części mięśnia przy-ciąga ramię przyśrodkowo do przodu, czyli przywodzi (addriclio) do przed-niej ściany klatki piersiowej, a także nawraca ramię (piţoriatio). Uniesione ramię opuszcza i w tej czynności jest on najsilniejszy. Gdy zaś ramię jest ustalone, dźwiga całe ciało ku górze, np. podczas wspinania się na linie. Przy ustalonej kończynie jest także pomocniczym mięśniem wdechowym. Samo-dzielny skurcz części obojczykowej wysuwa ranlię w przód (aţrleiţtţi-.sio), czyli przodozgina. Mięsień piersiowy większy, współdziałając z m. najszer-szym grzbietu, przywodzi ramię w płaszczyźnie czołowej.

 

Unerwienie

 

Pochodzi od splotu ramiennego - nn. piersiowe(nn. pectorales).

 

Mięsień piersiowy mniejszy (m. pectoralis mirtor) leży na przed-niej ścianie klatki piersiowej pod mięśniem piersiowym większym.

 

Przyczep początkowy tego mięśnia znajduje się na zewnętrznej po-wierzchni przednich końców żeber kostnych od III do V. Przyczep końcowy. Mięsień kończy się krótkim, płaskim ścięgnem na wy-rostku kruczym łopatki.

Czynność. Mięsień obniża obręcz kończyny górnej oraz pociąga ją przy-środkowo i do przodu. Współpracując z m. równoległobocznym i m. dźwi-gaczem łopatki obraca łopatkę dookoła osi strzałkowej, obniżając boczny kąt łopatki. Przy ustalonej kończynie górnej działa jako pomocniezy mięsień wdechowy. Unerwienie. Nerwy piersiowe (nn. pectorales) splotu ramiennego. Mięsień podobojczykowy (m. subclavius) jest to mały mięsień, rozpięty poprzecznie do długiej osi ciała między chrząstką pierwszego żebra a dolną powierzchnią końca barkowego obojczyka.</

Wieńcówka

Jest to choroba, która bardzo często występuje w naszym kraju, nieleczona doprowadza do śmierci. Polega ona najprościej mówiąc na niedostatecznym ukrwieniu serca. http://nzsport.pl/spacery-odchudzaja

Więcej…

Walka z żylakami

Gdy zauważysz żylaki u siebie to udaj się do lekarza by przeprowadził on dokładne badania. Kolejnym badaniem jest badanie o nazwie duplex-doppler, . Jest to nowoczesne, bardzo precyzyjne badanie USG.

Więcej…

Płuca palacza

Płuca palaczy są w tragicznym stanie, nie docierają do nich zwykle żadne argumenty na temat rzucenia palenia, bronię się tym jak to ktoś palił i żył 100 lat. Wytwarza się wtedy też nadmiar śluzu i zwężenie oskrzeli, sytuacja ta prowadzi do niewydolności oddechowej, . .

Więcej…

Nieszczelny pęcherz

Może on szczególnie dotknąć psychiki chorej kobiety, pogarszając, jakość życia. Lekarze wyróżnili kilka typów nie trzymania moczu, z czego najczęściej mamy do czynienia z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

Więcej…

Nie daj się grypie

Jeśli już dopadnie cię ta choroba to musisz postarać się by nie doszło do groźnych powikłań.

Więcej…